Get Care

What to Expect

Frequently Asked Questions

Do I qualify to become a patient at CommunityHealth?

For more detailed information on eligibility, visit Do I Qualify?

Is there a fee for services at CommunityHealth?

No, there is no charge for any service.

How do I become a patient?

You must register in person at our Lederman Family Health Center to become a CommunityHealth patient, and bring the documents listed below. If you need more information about becoming a CommunityHealth patient, please call: 773.969.5924

Please bring the following information with you at the time of intake:

 • Proof of income – tax return preferred

  ONLY if you did not file taxes, you may bring:
  – Check stubs for the past 30 days
  – OR a written statement from employer if you are paid in cash
  – OR supporter’s income documents, if you are supported by someone else
  – OR unemployment compensation records

 • Proof of address (NOTE: we do not accept PO boxes as proof of address)

 • Picture ID

 • List of current medications, if any

 • If previously insured, a letter saying you are no longer covered

  NOTE: CommunityHealth provides language assistance for English, Spanish, and Polish speaking patients. For all other languages, patients are required to bring their own interpreter.

Do I need an appointment to see a doctor or nurse, or to come for a lab test?

Yes. In order for us to see you, please call and make an appointment. Same-day and next-day appointments are sometimes available for registered patients in case of an urgent issue.

How will I access prescription medications?

CommunityHealth has a fully licensed pharmacy onsite and will fill prescriptions at no charge whenever possible. Prescriptions from CommunityHealth can also be filled at retail pharmacies. We cannot fill prescriptions written outside of CommunityHealth. 

I only need a TB test, school physical, dental visit, or other one-time service. Can I get this at CommunityHealth?

CommunityHealth offers all of these services, but they are only available for previously registered patients. Please see information about about how to become a patient. 

I am a current/former patient. Can I get a copy of my medical records?

In order for us to release your medical records, you must sign a release of authorization. Please stop by the front desk and fill one out, or download here and mail or fax to our offices.

Mail:
CommunityHealth
Attn: Medical Records
2611 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
Fax: 773.395.9902

Once we have received the release, we will send you the records within 7-10 business days.

Patient Stories

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Czego można się spodziewać

Często zadawane pytania

Czy spełniam kryteria stania się pacjentem CommunityHealth?

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcję: Czy spełniam kryteria?

Czy usługi CommunityHealth są płatne?

Nie, wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie.

Jak dołączyć do grona pacjentów?

Aby dołączyć do grona pacjentów CommunityHealth, musisz zarejestrować się osobiście w naszym budynku Lederman Family Health Center i przynieść dokumenty wymienione poniżej. Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączenia do pacjentów CommunityHealth, zadzwoń: 773-969-5924

Prosimy o przyniesienie w chwili przyjęcia następujących informacji:

 • Dokument dotyczących dochodów – preferowane roczne zeznanie podatkowe

  WYŁĄCZNIE w przypadku braku dokumentacji podatkowej:
  – Odcinki czeków z ostatnich 30 dni
  – LUB pisemne oświadczenie pracodawcy o otrzymywaniu wynagrodzenia w gotówce
  – LUB dokumenty dotyczące dochodów osoby, na utrzymaniu której pozostajesz (jeśli utrzymuje Cię ktoś inny)
  – LUB dokumenty dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (UWAGA: nie akceptujemy numeru skrytki pocztowej jako dokumentu potwierdzającego adres miejsca zamieszkania)

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem

 • Listęy obecnie zażywanych leków, jeśli dotyczyją posiadasz

 • W przypadku osób uprzednio ubezpieczonych pismo z informacją o zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej

  UWAGA: CommunityHealth zapewnia pomoc językową dla pacjentów mówiących po angielsku, hiszpańsku i polsku. W przypadku wszystkich innych języków pacjenci powinni samodzielnie zadbać o obecność tłumacza.

Czy muszę się umówić na wizytę u lekarza lub pielęgniarki, albo na badanie laboratoryjne?

Tak. Wizyta wymaga wcześniejszego umówienia. W nagłych przypadkach zarejestrowani pacjenci mają możliwość umówienia się na wizytę tego samego lub następnego dnia.

W jaki sposób można uzyskać leki na receptę?

Placówka CommunityHealth dysponuje w pełni licencjonowaną apteką na miejscu i realizuje recepty bez opłat, gdy tylko jest to możliwe. Recepty z CommunityHealth mogą być również realizowane w aptekach detalicznychpoza nasza placówką. Nie możemy realizować recept wystawionych poza CommunityHealth.

Potrzebuję tylko badania wykrywającego gruźlicę, badania lekarskiego do szkoły, wizyty u dentysty lub innej jednorazowej usługi. Czy mogę to uzyskać w CommunityHealth?

CommunityHealth oferuje wszystkie te usługi, ale są one dostępne wyłącznie dla wcześniej zarejestrowanych pacjentów. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o tym, jak zostać naszym pacjentem.

Jestem obecnym/byłym pacjentem. Czy mogę otrzymać kopię mojej dokumentacji medycznej?

Abyśmy mogli udostępnić Twoją dokumentację medyczną, musisz złożyć stosowne oświadczenie. Odwiedź recepcję i wypełnij formularz, lub pobierz go tutaj i wyślij pocztą lub faksem do naszego biura.

Poczta:
CommunityHealth
Attn: Medical Records
2611 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
Fax: 773.395.9902

Po otrzymaniu oświadczenia prześlemy dokumentację w ciągu 7–10 dni roboczych.

Historie pacjentów

OBTENGA ATENCIÓN

Qué esperar

Preguntas frecuentes

¿Cumplo con los requisitos para ser paciente de CommunityHealth?

Visite la sección ¿Cumplo con los requisitos? para obtener información más detallada sobre el tema.

¿Hay una tarifa por los servicios de CommunityHealth?

No, no hay tarifas para ningún servicio.

¿Cómo me convierto en paciente?

Debe registrarse en persona en nuestro Centro de Salud Familiar Lederman para convertirse en paciente de CommunityHealth y traer los documentos detallados a continuación. Si necesita más información sobre cómo ser un paciente de CommunityHealth, llame al 773.969.5924

Traiga la siguiente documentación al momento de la inscripción:

 • Comprobante de ingresos (se prefiere la declaración de impuestos)

  Puede traer lo siguiente ÚNICAMENTE si no declara impuestos:
  – Talonarios de cheques de los últimos 30 días
  – O una declaración por escrito de su empleador si le pagan en efectivo
  – O, si recibe manutención por parte de otra persona, los documentos sobre el ingreso de esa persona
  – O registros de indemnización por desempleo

 • Comprobante de domicilio (NOTA: No aceptamos PO box como comprobante de domicilio)

 • Identificación con fotografía

 • Lista de los medicamentos que toma actualmente, si corresponde

 • Si tenía seguro médico anteriormente, una carta que establezca que ya no recibe cobertura

  NOTA: CommunityHealth brinda asistencia en su idioma a pacientes que hablan inglés, español y polaco. En el caso de los demás idiomas, los pacientes deben traer su propio intérprete.

¿Necesito una cita para ver a un médico o enfermero, o para realizarme un análisis de laboratorio?

Sí. Para que podamos atenderlo, debe llamar y programar una cita. En caso de que se trate de una situación urgente, a veces hay citas disponibles el mismo día o para el día siguiente para los pacientes registrados.

¿Cómo obtengo acceso a los medicamentos recetados?

CommunityHealth tiene una farmacia completamente autorizada en sitio y despachará las recetas sin costo siempre que sea posible. También puede despachar recetas de CommunityHealth en otras farmacias. No podemos despachar recetas hechas fuera de CommunityHealth.

Únicamente necesito una prueba de la tuberculosis, un examen físico para la escuela, una visita al dentista u otro servicio de única vez. ¿Puedo obtenerlo en CommunityHealth?

CommunityHealth ofrece todos estos servicios, pero únicamente están disponibles para pacientes previamente registrados. Consulte la información sobre cómo convertirse en paciente.

Soy un paciente actual o expaciente. ¿Puedo obtener una copia de mi historial médico?

Para que podamos divulgar su historial médico, debe firmar una autorización de divulgación. Diríjase a la recepción y complete una, o descárguela aquí (enlace a formulario en formato PDF) y envíela por correo o fax a nuestras oficinas.

Correo:
CommunityHealth
Attn: Medical Records
2611 W. Chicago Ave.
Chicago, IL 60622
Fax: 773.395.9902

Una vez que hayamos recibido la autorización, le enviaremos el historial en un plazo de 7 a 10 días hábiles.

Historias de pacientes