About Us

Our History

About Us (+ History)

The mission of CommunityHealth is to serve people without essential health care. Our vision is quality health care for all.

CommunityHealth is one of the largest volunteer-based health centers in the nation. We provide primary and specialty care, medications, lab testing, mental health services, and health education at no charge to low-income, uninsured and underinsured adults in Chicago.

History

“The success of CommunityHealth is not only the greatest professional satisfaction I’ve experienced, but also a confirmation that many people in our society can still believe in and act on their idealism.”

-Dr. Serafino Garella, Founder

In 1993, Dr. Serafino Garella, an internist at St. Joseph Hospital, saw a need for a place uninsured people could receive health care. He and a group of colleagues went door-to-door, asking people about how they accessed health care. They found that nearly half the people surveyed had no insurance or medical home.

Dismayed by these results and driven by a belief that health care is a fundamental right, Dr. Garella secured funding and a small storefront location. With the help of a few volunteer health care professionals, they began seeing walk-in patients twice a week. Over the years, CommunityHealth grew in scope and size, adding services such as a full-service pharmacy, dental clinic, and over 20 specialties.

Today, we have built a model that brings together volunteers, donors, and community partners, to serve thousands of Chicago’s uninsured adults six days a week in a Patient-Centered Medical Home setting (recognized by the National Committee for Quality Assurance).

O Nas

Nasza historia

O nas (i historia)

Misją CommunityHealth jest służenie osobom pozbawionym dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Nasza wizja to zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej dla wszystkich.

CommunityHealth jest największą w kraju placówką ochrony zdrowia opartą na wolontariacie. Zapewniamy podstawową i specjalistyczną opiekę, leki, badania laboratoryjne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz bezpłatną edukację zdrowotną dla osób dorosłych o niskich dochodach, nieubezpieczonych, zamieszkałych w Chicago.

Historia

„Sukces CommunityHealth to nie tylko największa satysfakcja zawodowa, jakiej doświadczyłem, ale także potwierdzenie, że wiele osób w naszym społeczeństwie wciąż potrafi wierzyć w swoje ideały i postępować zgodnie z nimi”.

-Dr Serafino Garella, założyciel

W 1993 roku Dr Serafino Garella, internista ze szpitala św. Józefa (St. Joseph Hospital), dostrzegł potrzebę stworzenia miejsca, w którym osoby nieubezpieczone mogłyby uzyskać opiekę zdrowotną. Wraz z gronem współpracowników odwiedzał ludzi w domach, pytając o to, jaki mają dostęp do opieki zdrowotnej. Stwierdzili, że prawie połowa badanych nie miała ubezpieczenia ani przydzielonego zakładu (podstawowej) opieki zdrowotnej.

Zniechęcony tymi wynikami i kierowany przekonaniem, że opieka zdrowotna jest prawem podstawowym, Dr Garella zapewnił finansowanie i niewielki lokal z wejściem od frontu. Z pomocą kilku wolontariuszy zaczęli przyjmować pacjentów dwa razy w tygodniu. Na przestrzeni lat placówka CommunityHealth rozwinęła się pod względem zakresu i rozmiarów, wprowadzając kolejne usługi, takie jak w pełni funkcjonalna apteka, klinika stomatologiczna i ponad 20 specjalizacji.

Dziś możemy się poszczycić zbudowaniem modelu, który łączy wolontariuszy, darczyńców i partnerów społecznych, aby służyć tysiącom nieubezpieczonych dorosłych mieszkańców Chicago, sześć dni w tygodniu, w ramach modelu zakładu opieki zdrowotnej świadczącego kompleksowe usługi medyczne (uznanego przez Krajową Komisję Zapewnienia Jakości).

ACERCA DE NOSOTROS

Nuestra
historia

Acerca de nosotros (y nuestra historia)

La misión de CommunityHealth es asistir a las personas que no tienen acceso a atención de la salud esencial. Nuestra visión es la atención de la salud de calidad para todos.

CommunityHealth es el centro de salud basado en voluntarios más grande del país. Brindamos atención primaria y de especialidad, medicamentos, análisis de laboratorio, servicios de salud mental y educación sobre la salud sin cargo a adultos de ingresos bajos y sin seguro médico de Chicago.

Historia

“El éxito de CommunityHealth no es únicamente la mayor satisfacción profesional que he experimentado, sino también la confirmación de que muchas personas en nuestra sociedad todavía pueden creer en su idealismo y actuar según él”.

-Dr. Serafino Garella, Fundador

En 1993, el Dr. Serafino Garella, un médico internista de St. Joseph Hospital, notó la necesidad de un lugar para que las personas sin seguro médico puedan recibir atención de la salud. Junto con un grupo de colegas, fue puerta por puerta a preguntar a las personas cómo accedían a la atención de la salud. Descubrieron que casi la mitad de las personas encuestadas no tenía seguro médico ni centro de atención.

Consternado por estos resultados y motivado por la creencia de que la atención de la salud es un derecho fundamental, el Dr. Garella consiguió fondos y un pequeño local. Con la ayuda de unos pocos profesionales de la salud voluntarios, comenzaron a atender pacientes dos veces a la semana. Con el correr de los años, CommunityHealth creció en tamaño y alcance y agregó servicios, como una farmacia de servicio completo, una clínica dental y más de 20 especialidades.

En la actualidad, hemos construido un modelo que involucra voluntarios, donantes y socios de la comunidad para asistir a miles de adultos sin seguro médico de Chicago seis días a la semana en un entorno de centro de atención enfocado en el paciente (reconocido por el Comité Nacional para la Garantía de Calidad).