Get Care

Do I Qualify?

To Qualify for Care at CommunityHealth:

You must have no health insurance, OR your only health insurance is Illinois’ Health Benefits for Immigrant Adults (HBIA) or Health Benefits for Immigrant Seniors (HBIS).

Your income must be at or below 300% of the Federal Poverty Guidelines.

*For example, the maximum is $93,600 for a family of four and $45,180 for an individual*

CommunityHealth must be the only place you will be receiving health care.

Please bring the following information with you at the time of registration:

 • Proof of income – tax return preferred

  ONLY if you did not file taxes, you may bring:
  – Check stubs for the past 30 days
  – OR a written statement from employer if you are paid in cash
  – OR supporter’s income documents, if you are supported by someone else
  – OR unemployment compensation records

 • Proof of address (NOTE: we do not accept PO boxes as proof of address)

 • Picture ID

 • If previously insured, a letter saying you are no longer covered

 • New Patient Forms:

If possible, please print and complete the following forms

New Patient Registration Form

Authorization for Release of Information

Health History Questionnaire

Social Determinants of Health Screening Tool

Additional Forms:

Room & Board Letter (Required if you do not have proof of address and are living with someone else)

If you need more information about becoming a CommunityHealth patient, please call: 773.969.5924

NOTE: CommunityHealth provides language assistance for English, Spanish, and Polish speaking patients. For all other languages, patients are required to bring their own interpreter.

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Czy spełniam
kryteria?

Kto spełnia kryteria uzyskania pomocy w CommunityHealth:

Brak ubezpieczenia zdrowotnego ALBO twoje jedyne pokrycie zdrowotne to “Ubezpieczenie zdrowotne dla dorosłych imigrantów” z stanu Illinois (HBIA) LUB “Ubezpieczenie zdrowotne dla imigrantów w wieku 65 lat lub powyżej” (HBIS) 

Dochody na poziomie 300% wytycznych federalnych dotyczących ubóstwa lub poniżej tej wartości.

*Na przykład maksymalna kwota wynosi 93 600 USD dla czteroosobowej rodziny i 45 180 USD dla osoby samotnej*

CommunityHealth musi być jedynym miejscem, w którym będziesz korzystać ze świadczeń medycznych

Prosimy o przyniesienie w chwili przyjęcia następujących informacji:

 • Dokument dotyczących dochodów – preferowane roczne zeznanie podatkowe

  WYŁĄCZNIE w przypadku braku dokumentacji podatkowej:
  – Odcinki czeków z ostatnich 30 dni
  LUB pisemne oświadczenie pracodawcy o otrzymywaniu wynagrodzenia w gotówce
  LUB dokumenty dotyczące dochodów osoby, na utrzymaniu której pozostajesz (jeśli utrzymuje Cię ktoś inny)
  LUB dokumenty dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (UWAGA: nie akceptujemy numeru skrytki pocztowej jako dokumentu potwierdzającego adres miejsca zamieszkania)

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem

 • W przypadku osób uprzednio ubezpieczonych pismo z informacją o zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej

 • New Patient Forms:

W miarę możliwości prosimy o wydrukowanie i wypełnienie poniższych formularzy
Dodatkowe formularze:
List do pokoju i wyżywienie (Wymagane, jeśli nie masz dowodu adresu i mieszkasz z kimś innym)

Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączenia do pacjentów CommunityHealth, zadzwoń: 773-969-5924

UWAGA: CommunityHealth zapewnia pomoc językową dla pacjentów mówiących po angielsku, hiszpańsku i polsku. W przypadku wszystkich innych języków pacjenci powinni samodzielnie zadbać o obecność tłumacza.

OBTENGA ATENCIÓN

¿Cumplo con los
requisitos?

Debe cumplir con los siguientes requisitos para obtener atención en CommunityHealth:

No debe tener seguro médico o su único seguro médico es “Beneficios de salud para adultos inmigrantes” (HBIA) o “Beneficios de salud para personas mayores inmigrantes” (HBIS)

Sus ingresos deben ser iguales o inferiores al 300 % del Índice Federal de Pobreza.

*Por ejemplo, el máximo es $93 600 para una familia de cuatro personas y $45 180 para un individuo*

CommunityHealth debe ser el único lugar en el que recibe atención médica.

Traiga la siguiente documentación al momento de la inscripción:

 • Comprobante de ingresos (se prefiere la declaración de impuestos)

  Puede traer lo siguiente ÚNICAMENTE si no declara impuestos:
  – Talonarios de cheques de los últimos 30 días
  – O una declaración por escrito de su empleador si le pagan en efectivo
  – O, si recibe manutención por parte de otra persona, los documentos sobre el ingreso de esa persona
  – O registros de indemnización por desempleo

 • Comprobante de domicilio (NOTA: No aceptamos PO box como comprobante de domicilio)

 • Identificación con fotografía

 • Si tenía seguro médico anteriormente, una carta que establezca que ya no recibe cobertura

 • Formularios para pacientes nuevos:

Si es posible, imprima y complete los siguientes formularios

Forma de Registro para Paciente Nuevo

Autorización para Divulgar Información

Cuestionario de Historial de Salud

Herramienta de Evaluación de Necesidades Sociales

Formularios Adicionales:

Carta de Alojamiento y Comida  (Requerido si no tiene comprobante de domicilio y está viviendo con otra persona)

Si necesita más información sobre cómo ser un paciente de CommunityHealth, llame al 773-969-5924

NOTA: CommunityHealth brinda asistencia en su idioma a pacientes que hablan inglés, español y polaco. En el caso de los demás idiomas, los pacientes deben traer su propio intérprete.