Get Care

Do I Qualify?

To Qualify for Care at CommunityHealth:

You must have no health insurance.

Your income must be at or below 300% of the Federal Poverty Guidelines.

*For example, the maximum is $79,500 for a family of four and $38,640 for an individual*

CommunityHealth must be the only place you will be receiving health care.

If you are 65 or older, please click here.

Please bring the following information with you at the time of intake:

 • Proof of income – tax return preferred

  ONLY if you did not file taxes, you may bring:
  – Check stubs for the past 30 days
  – OR a written statement from employer if you are paid in cash
  – OR supporter’s income documents, if you are supported by someone else
  – OR unemployment compensation records

 • Proof of address (NOTE: we do not accept PO boxes as proof of address)

 • Picture ID

 • List of current medications, if any

 • If previously insured, a letter saying you are no longer covered

¿Cómo califico?

Jakie muszę spełniać warunki?

If you need more information about becoming a CommunityHealth patient, please call: 773.969.5924

NOTE: CommunityHealth provides language assistance for English, Spanish, and Polish speaking patients. For all other languages, patients are required to bring their own interpreter.

Medicaid

CommunityHealth only provides care to uninsured individuals and does not accept Medicaid/Medicare.

If you are eligible for health insurance under the Affordable Care Act (Medicaid), you are encouraged to sign up for coverage. If you meet CommunityHealth’s income guidelines and have not yet received Medicaid coverage, you may register to receive services at CommunityHealth for 120 days.

65 and older

CommunityHealth only provides care to uninsured individuals and does not accept Medicaid/Medicare.

Effective December 1, 2020, medical benefits are offered to non-citizens age 65 and over who reside in Illinois and do not meet immigration status for Medicaid. More information: ENGLISH and ESPANOL.

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Czy spełniam
kryteria?

Kto spełnia kryteria uzyskania pomocy w CommunityHealth:

Dochody na poziomie 300% wytycznych federalnych dotyczących ubóstwa lub poniżej tej wartości.

*Na przykład maksymalna kwota wynosi 79 500 USD dla czteroosobowej rodziny i 38 640 USD dla osoby samotnej*

CommunityHealth musi być jedynym miejscem, w którym będziesz korzystać ze świadczeń medycznych

Jeśli masz 65 lub więcej latjesteś powyżej 65-ego roku życia, kliknij tutaj.

Prosimy o przyniesienie w chwili przyjęcia następujących informacji:

 • Dokument dotyczących dochodów – preferowane roczne zeznanie podatkowe

  WYŁĄCZNIE w przypadku braku dokumentacji podatkowej:
  – Odcinki czeków z ostatnich 30 dni
  LUB pisemne oświadczenie pracodawcy o otrzymywaniu wynagrodzenia w gotówce
  LUB dokumenty dotyczące dochodów osoby, na utrzymaniu której pozostajesz (jeśli utrzymuje Cię ktoś inny)
  LUB dokumenty dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (UWAGA: nie akceptujemy numeru skrytki pocztowej jako dokumentu potwierdzającego adres miejsca zamieszkania)

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem

 • Listęy obecnie zażywanych leków, jeśli dotyczy

 • W przypadku osób uprzednio ubezpieczonych pismo z informacją o zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej

Jakie muszę spełniać warunki?

Aby uzyskać więcej informacji na temat dołączenia do pacjentów CommunityHealth, zadzwoń: 773-969-5924

UWAGA: CommunityHealth zapewnia pomoc językową dla pacjentów mówiących po angielsku, hiszpańsku i polsku. W przypadku wszystkich innych języków pacjenci powinni samodzielnie zadbać o obecność tłumacza.

Medicaid

CommunityHealth zapewnia opiekę wyłącznie osobom nieubezpieczonym i nie przyjmuje pacjentów z ubezpieczeniem Medicaid/Medicare.

Jeśli spełniasz warunki objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym zgodnie z ustawą Affordable Care Act (Medicaid), zachęcamy do przystąpienia do programu ubezpieczeniowego. Jeśli spełniasz wymagania CommunityHealth dotyczące dochodów i nie korzystałeś/korzystałaś jeszcze z ubezpieczenia w ramach Medicaid, możesz zarejestrować się, aby korzystać z usług CommunityHealth przez 120 dni.

Osoby 65 i więcej latpPowyżej 65-ego roku życia

CommunityHealth zapewnia opiekę wyłącznie osobom nieubezpieczonym i nie przyjmuje pacjentów z ubezpieczeniem Medicaid/Medicare.

Od 1 grudnia 2020 r. świadczenia medyczne są oferowane osobom niebędącym obywatelami w wieku powyżej 65-ego roku życia65 i więcej lat, które mieszkają w Illinois i nie spełniają wymogów statusu imigracyjnego dla ubezpieczenia Medicaid. Więcej informacji: ENGLISH i ESPANOL.

OBTENGA ATENCIÓN

¿Cumplo con los
requisitos?

Debe cumplir con los siguientes requisitos para obtener atención en CommunityHealth:

Sus ingresos deben ser iguales o inferiores al 300 % del Índice Federal de Pobreza.

*Por ejemplo, el máximo es $79 500 para una familia de cuatro personas y $38 640 para un individuo*

CommunityHealth debe ser el único lugar en el que recibe atención médica.

Traiga la siguiente documentación al momento de la inscripción:

 • Comprobante de ingresos (se prefiere la declaración de impuestos)

  Puede traer lo siguiente ÚNICAMENTE si no declara impuestos:
  – Talonarios de cheques de los últimos 30 días
  – O una declaración por escrito de su empleador si le pagan en efectivo
  – O, si recibe manutención por parte de otra persona, los documentos sobre el ingreso de esa persona
  – O registros de indemnización por desempleo

 • Comprobante de domicilio (NOTA: No aceptamos PO box como comprobante de domicilio)

 • Identificación con fotografía

 • Lista de los medicamentos que toma actualmente, si corresponde

 • Si tenía seguro médico anteriormente, una carta que establezca que ya no recibe cobertura

¿Cómo califico?

Si necesita más información sobre cómo ser un paciente de CommunityHealth, llame al 773-969-5924

NOTA: CommunityHealth brinda asistencia en su idioma a pacientes que hablan inglés, español y polaco. En el caso de los demás idiomas, los pacientes deben traer su propio intérprete.

Medicaid

CommunityHealth únicamente brinda atención a individuos sin cobertura médica y no acepta Medicaid/Medicare.

Si cumple con los requisitos para recibir un seguro médico según la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Medicaid), le recomendamos que se inscriba. Si cumple con las pautas sobre ingresos de CommunityHealth y todavía no ha recibido cobertura de Medicaid, puede registrarse para recibir servicios en CommunityHealth durante 120 días.

Si tiene 65 años o más

CommunityHealth únicamente brinda atención a individuos sin cobertura médica y no acepta Medicaid/Medicare.

A partir del 1 de diciembre de 2020, se ofrecen beneficios médicos a no ciudadanos de 65 años o más que residen en Illinois y no cumplen con el estado migratorio para recibir Medicaid. Más información: INGLÉS y ESPAÑOL.