Get Care

Plan Your Visit

Our Locations

Main Location

Lederman Family
Health Center

2611 W. Chicago Ave
Chicago, IL 60622

Clinic hours
All visits are by appointment only.

MONDAY
8:30 AM - 6:00 PM

TUESDAY
8:30 AM - 5:30 PM

WEDNESDAY
8:30 AM - 7:30 PM

THURSDAY
8:30 AM - 2:30 PM
4:00 PM - 5:30 PM

FRIDAY
8:30 AM - 2:30 PM

SATURDAY
8:30 AM - 1:00 PM

New patient registration hours

MONDAY
10:00 AM – 2:00 PM

TUESDAY
10:00 AM- 2:00 PM

WEDNESDAY
4:00 PM – 6:00 PM

THURSDAY
10:00 AM – 2:00 PM

FRIDAY
10:00 AM – 1:00 PM

Medication pickup hours

MONDAY
9:00 AM – 7:30 PM

TUESDAY
9:00 AM – 5:30 PM

WEDNESDAY
9:00 AM – 7:30 PM

THURSDAY
9:00 AM – 2:00 PM
4:00 PM – 5:30 PM

FRIDAY
9:00 AM – 2:00 PM

SATURDAY
9:00 AM – 1:00 PM

Available for assisted telehealth
and lab appointments

CommunityHealth
at Onward House

5413 Diversey Ave
Chicago, IL 60639

Clinic hours

TUESDAY
1:00 PM – 4:30 PM
FRIDAY
9:00 AM – 1:00 PM

Medication pickup hours

TUESDAY
2:00 PM – 4:30 PM
FRIDAY
10:30 AM – 1:00 PM

Video Visits

Your health care provider may ask you to conduct your next visit via video, instead of coming to the clinic. This may also be called a telehealth or telemedicine appointment, but they all mean the same thing.

Why should I do a video visit?

• Helps prevent spread of COVID-19 and the flu.
• You can see your doctor safely from your home.
• No need to schedule transportation or childcare to go to the clinic.
• Your doctor can do many of the same things as an in-person appointment, like check-ups and prescribing medication.

How does it work? ¿Cómo funciona? Jak to działa?

CommunityHealth will text you a link to a secure video visit. Like an in-person visit, you will have a regular visit with your medical provider using your smartphone, tablet, or a computer with a camera. NOTE: if you have any problems with your video or sound, the doctor will call you on the telephone.

What do I need?

A charged smartphone, tablet, or computer with a camera

An internet connection

A quiet place where you will feel comfortable talking to your doctor

What should I expect?

Instructions in English for your video appointment with CommunityHealth.

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Zaplanuj wizytę

Nasze placówki

Siedziba główna

Lederman Family
Health Center

2611 W. Chicago Ave
Chicago, IL 60622

Godziny pracy placówki
Wszystkie wizyty wyłącznie po wcześniejszym umówieniu.

PONIEDZIAŁEK
8:30 – 18:00

WTOREK
8:30 – 17:30

ŚRODA
8:30 – 19:30

CZWARTEK
8:30 – 14:30
16:00 – 17:30

PIĄTEK
8:30 – 14:30

SOBOTA
8:30 – 13:00

Nowe godziny rejestracji pacjentów

PONIEDZIAŁEK
10:00 – 14:00

WTOREK
10:00 – 14:00

ŚRODA
16:00 – 18:00

CZWARTEK
10:00–14:00

PIĄTEK
10:00–13:00

Godziny odbioru leków

PONIEDZIAŁEK
9:00–19:30

WTOREK
9:00–17:30

ŚRODA
9:00–19:30

CZWARTEK
9:00–14:00
16:00–17:30

PIĄTEK
9:00–14:00

SOBOTA
9:00–13:00

Możliwość teleporad
i badań laboratoryjnych

CommunityHealth
at Onward House

5413 Diversey Ave
Chicago, IL 60639

Godziny pracy placówki

WTOREK
13:00–16:30

PIĄTEK
9:00–13:00

Godziny odbioru leków

WTOREK
14:00–16:30

PIĄTEK
10:30–13:00

Wizyty z użyciem wideo

Twój -1483214009 świadczeniodawca w zakresie usług medycznych sounds a bit fancy in Polish but could stay może poprosić Cię o odbycie następnej wizyty z użyciem wideo, zamiast wizyty osobistej w placówce. Mogą one również być określane jako teleporada lub telewizyta, ale wszystkie te terminy oznaczają to samo.

Dlaczego należy korzystać z teleporad?

• Pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19 i grypy.
• Możesz bezpiecznie porozmawiać z lekarzem nie wychodząc z domu.
• Brak konieczności organizowania transportu ani opieki nad dziećmi w celu udania się do przychodni.
• Lekarz może wykonać wiele z tych samych czynności, co w przypadku wizyty osobistej, jak badania kontrolne i przepisywanie leków.

Jak to działa?

CommunityHealth wyśle Ci wiadomość SMS  z linkiem do bezpiecznej telewizyty. Podobnie jak w przypadku wizyty osobistej możesz regularnie rozmawiać z lekarzem za pomocą smartfona, tabletu lub komputera z kamerą. UWAGA: jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z obrazem lub dźwiękiem, lekarz skontaktuje się z Tobą telefonicznie.

Czego potrzebuję?

Naładowanego smartfona, tabletu lub komputera z kamerą

Połączenia z Internetem

Cichego miejsca, gdzie będzie Ci wygodnie porozmawiać z lekarzem

Czego należy oczekiwać?

Twoja Wideo Wizyta w Klinice CommunityHealth (Instrukcje do przejrzenia przed wizytą).

OBTENGA ATENCIÓN

Planifique su
consulta

Nuestros centros

Ubicación principal

Lederman Family
Health Center

2611 W. Chicago Ave
Chicago, IL 60622

Horarios de la clínica
Únicamente se atiende con cita previa.

LUNES
8:30 a.m. – 6:00 p.m.

MARTES
8:30 a.m. – 5:30 p.m.

MIÉRCOLES
8:30 a.m. – 7:30 p.m.

JUEVES
8:30 a.m. – 2:30 p.m.
4:00 p.m. – 5:30 p.m.

VIERNES
8:30 a.m. – 2:30 p.m.

SÁBADO
8:30 a.m. – 1:00 p.m.

Horario para el registro de pacientes nuevos

LUNES
10:00 a. m. – 2:00 p. m.

Martes
10:00 a. m. – 2:00 p. m.

MIÉRCOLES
3:00 p. m. – 6:00 p. m.

JUEVES
10:00 a. m. – 2:00 p. m.

VIERNES
10:00 a. m. – 2:00 p. m.

Horarios para recoger medicamentos

LUNES
9:00 a. m. – 7:30 p. m.

MARTES
9:00 a. m. – 5:30 p. m.

MIÉRCOLES
9:00 a. m. – 7:30 p. m.

JUEVES
9:00 a. m. – 2:00 p. m.
4:00 p. m. – 5:30 p. m.

VIERNES
9:00 a. m. – 2:00 p. m.

SÁBADO
9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Disponible para telemedicina asistida
y citas para laboratorio

CommunityHealth
at Onward House

5413 Diversey Ave
Chicago, IL 60639

Horarios de la clínica

MARTES
1:00 p. m. – 4:30 p. m.
VIERNES
9:00 a. m. – 1:00 p. m.
Horarios para recoger medicamentos
MARTES
2:00 p. m. – 4:30 p. m.
VIERNES
10:30 a. m. – 1:00 p. m.

Consultas por video

Su proveedor de atención médica puede pedirle que tenga su próxima consulta por video en lugar de dirigirse a la clínica. Esto también se denomina cita de telesalud o telemedicina, pero todo significa lo mismo.

¿Por qué debería tener una consulta por video?

• Ayuda a prevenir el contagio de COVID-19 y la influenza estacional.
• Puede ver a su médico de forma segura desde su hogar.
• No necesita programar el transporte o cuidado de niños para ir a la clínica.
• Su médico puede hacer muchas de las mismas cosas que hace en una consulta presencial, como realizar chequeos y recetar medicamentos.

¿Cómo funciona?

CommunityHealth le enviará por mensaje de texto un enlace para acceder a la consulta segura por video. Al igual que en una consulta presencial, tendrá su consulta normal con su proveedor de atención médica mediante su teléfono inteligente, tableta electrónica o computadora con cámara. NOTA: Si tiene problemas con su video o sonido, el doctor le llamará por teléfono.

¿Qué necesito?

Un teléfono inteligente, tableta electrónica o computadora con cámara y cargada.

Conexión a Internet

Un lugar tranquilo en el que se sienta cómodo para hablar con su médico

¿Qué debo esperar?

Instrucciones en Español para su cita por video con CommunityHealth.