Get Care

Services

Services

At CommunityHealth, we provide the same high-quality health care as the area’s leading hospitals and medical centers – because our volunteers come from the same settings. Patients can expect to develop an ongoing relationship with their doctor as we work to ensure they have the support and information needed to get healthy and stay healthy. 

Services include:

Medical:

• Primary care
• Specialty care (cardiology, gynecology, etc.)
• Medications
• Lab services
• Health education (healthy cooking, exercise, and other classes)
• Telehealth visits
• Mental health services
• Referrals for services that fall beyond our on-site care

Dental:

• Cleanings
• Fillings
• Extractions

Please Note: Dental services are only available to CommunityHealth patients. Also note that for new patients, there is a lengthy wait list for dental services after registering as a patient.

ZNAJDŹ OPIEKĘ

Usługi

Usługi

W przychodni CommunityHealth zapewniamy taką samą, wysokiej jakości opiekę zdrowotną jak wiodące szpitale i ośrodki medyczne w okolicy – ponieważ nasi wolontariusze pochodzą z tych samych placówek. Pacjenci mogą oczekiwać stałej relacji ze swoim lekarzem, ponieważ staramy się zapewnić im wsparcie i informacje niezbędne do osiągnięcia i utrzymania zdrowia.

Oferowane usługi:

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE:

• Opieka podstawowa
• Opieka specjalistyczna (kardiologia, ginekologia itp.)
• Leki
• Badania laboratoryjne
• Edukacja zdrowotna (zdrowe gotowanie, ćwiczenia i inne zajęcia)
• Teleporady
• Usługi dotyczące zdrowia psychicznego
• Skierowania na usługi niedostępne w naszej placówce

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE:

• Higienizacja
• Wypełnienia (plomby)
• Ekstrakcje

Uwaga: świadczenia stomatologiczne są dostępne wyłącznie dla pacjentów CommunityHealth. Należy również pamiętać, że w przypadku nowych pacjentów istnieje długa lista oczekujących na usługi stomatologiczne po zarejestrowaniu się jako pacjent.

OBTENGA ATENCIÓN

Servicios

Servicios

En CommunityHealth brindamos la misma atención de la salud de alta calidad que los hospitales y centros médicos principales de la zona, ya que nuestros voluntarios provienen de los mismos entornos. Los pacientes pueden esperar desarrollar una relación duradera con su médico, ya que trabajamos para asegurar que reciban el apoyo y la información necesarios para recuperar la salud y mantenerse sanos.

Los servicios incluyen lo siguiente:

SERVICIOS MÉDICOS:

• Atención primara
• Atención de especialidades médicas (cardiología, ginecología, etc.)
• Medicamentos
• Servicios de laboratorio
• Educación sobre la salud (cocina saludable, ejercicio y otras clases)
• Consultas de telesalud
• Servicios de salud mental
• Derivaciones para servicios no incluidos en nuestra atención en sitio

SERVICIOS DENTALES:

• Limpiezas
• Rellenos
• Extracciones

Nota: Los servicios dentales únicamente están disponibles para pacientes de CommunityHealth. También tenga en cuenta, si es un paciente nuevo, que hay una larga lista de espera para servicios dentales después de registrarse como paciente.